Wednesday

Found: Nancy (B4/C5/P52)

Nancy, Sebastopol, Calif., 1991.